Integritetspolicy för Kruthusen Företagsfastigheter

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Kruthusen Företagsfastigheter att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter och sparar dom inte längre än nödvändigt.

Här beskriver vi när, hur och varför vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla person-uppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU.

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter inom EU.

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (kallas dataskyddslagen) och även en svensk förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordningen 2018:2019.

Personuppgiftsansvarig

Kruthusen Företagsfastigheters styrelse är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som fysisk person som är i livet, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar ditt namn, ditt personnummer, din adress, ditt telefonnummer och din mailadress för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig med hyresavisering och fakturering. Vi behöver också ha dina adress och mailuppgifter för att kunna skicka information till dig som rör fastigheten.

Om du kontaktar oss
Dina personuppgifter behandlas när du kontaktar Kruthusen Företagsfastigheter i olika frågor. Behandlingen är nödvändig för att besvara och hantera inkommande frågor och för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

 

Om du är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners
Är du kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners behandlar vi personuppgifter om dig. Vi gör detta för att vi har ett berättigat intresse av att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern.

Har du enskild firma behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandlingens ändamål och enligt tillämplig lagstiftning.

Om cookies och användande av vår webbplats

Vad är cookies?

Cookies är små datamängder, lagrade i textfiler, som lagras på din dator eller annan enhet när webbplatser laddas i en webbläsare. De används ofta för att “komma ihåg” dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök eller för flera upprepade besök. De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för besökare och utför viktiga funktioner. Vi vill informera dig om att vår webbplats använder cookies.

Vad vi samlar in

Kruthusen Företagsfastigheters cookies samlar inte in några personuppgifter om dig via den här webbplatsen. Informationen vi får in är anonym, men innehåller spårbar information så som IP-adress och tidsstämplar. Vi använder denna information för att sammanställa statistik över besökares användning av webbplatsen.

När du besöker den här webbplatsen registreras din IP-adress automatiskt och den används sedan för att mäta besöksfrekvens och statistik på webbplatsen. IP-adressen sparas inte på individnivå.

Vi skickar inte ut information till någon tredje part för reklam- och annons-användning.

Vår webbserver för loggar över användares anslutningar. Dessa innehåller också IP-adresser och tidsstämpel. Vi använder dessa loggar för att upptäcka felaktig användning och attacker. Webbloggarna raderas efter 30 dagar.

Du kan välja att godkänna att vi använder cookies under ditt besök genom att klicka på “Acceptera”. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst i browserinställningarna välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Du kan som användare blockera vår webbplats från att skicka cookies till din webbläsare i dina webbläsarinställningar. Detta kommer i vissa fall att begränsa webbsidans funktioner.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av våra webbsidor. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbsidebesök med hjälp av cookies som lagras på användarens dator. Informationen som genereras i samband med våra webbsidor används för att skapa rapporter om beteende vid besök på webbsidan. Google sparar och använder data. Googles sekretesspolicy hittar du på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi är ett kommunalt bolag och omfattas därför av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår informationshanteringsplan.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med olika myndigheter, företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag eller en leverantör.

Då vi omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar innebär det att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan.

Registerutdrag

Som registrerad har du rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i våra register. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig (e-post eller brev) och skickas till:

info@kruthusen.se

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ronnebygatan 2
371 32  Karlskrona

Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet vid utlämnandet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan antingen hämta registerutdraget på vårt kontor alternativt få det skickat via rekommenderat brev.

Besöksadress till kontoret är:

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ronnebygatan 2
371 32  Karlskrona

Vill du sedan ha ut handlingarna där dina personuppgifter ingår får du begära ut dessa enligt offentlighetsprincipen.

Rättelse av personuppgifter

Om du upptäcker att någon eller några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller missvisande, har du rätt att få den eller de rättade.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar. Vi kan inte heller radera dina personuppgifter när de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. Det kan också finnas lagstadgade krav på lagring av personuppgifter.

Invändning mot personuppgiftsbehandling
Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till oss. Vi tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Om din invändning bifalles kan detta innebära att vi inte kan leva upp till våra åtaganden gentemot dig.

Dataportabilitet

Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig personuppgiftsansvarig: info@kruthusen.se

Du kan även vända dig till vårt dataskyddsombud Therese Jigsved via e-post dataskydd@sydarkivera.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med ditt klagomål, besök www.imy.se

Överklagande

Vissa beslut enligt dataskyddsförordningen kan överklagas om personuppgiftsansvarig är en myndighet enligt 7 kap 2 § dataskyddslagen. Kruthusen Företagsfastigheter är ett kommunalt aktiebolag, men räknas inte som myndighet när det gäller möjligheten att överklaga beslut Kruthusen Företagsfastigheters beslut med anledning av dina rättigheter går därför inte att överklaga.

Övriga upplysningar

Du hittar också mycket information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Kruthusen

Vi har nu renoverat och isolerat fasader, bytt ut det stora englaspartiet till ett energiglas. Ett prov för att se om det är så vi ska göra med övriga hus på Tennvägen 11 och visst blev det bra!

Före:

Efter:

 

Nu pågår samråd för ny detaljplanen där syftet är att pröva möjligheten att utveckla Gräsvik till en funktionsblandad stadsdel med ny bebyggelse som innehåller en flexibel användning.

Läs mer på kruthusen.se eller vid receptionen i Campus Gräsvik 1. Se även under Karlskrona kommuns hemsida: https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/detaljplaner/grenadjaren-1-mfl/

Lediga kontor i nyrenoverat kontorshotell på utvecklande Campus Gräsvik.

På Campus Gräsvik har vi dagsläget ca 50 olika företag som hyresgäster samt verksamheterna Almi, BBI, BlueScience Park samt Blekinge Tekniska Högskola.

Vi arbetar med att skapa mervärde för våra hyresgäster, vilket innebär att det finns tillgång till följande gemensamma funktioner i området:

– 9 st konferensrum i olika storlekar – Utbildningssal för 20 personer

– Friskvårdslokal

– Massagestol

– Elcyklar

– Relaxrum/vilrum

– Wifi i samtliga gemensamma utrymmen

– Pingisbord, tv spel

– Grill

– Laddplatser för elbilar

– Båtplats för de som väljer att ta båten till arbetet

 

Utveckling av området pågår hela tiden och just nu startar ett arbete med att förbättra utemiljön. I detta arbete ingår bl a utegym, utearbetsplatser, väderskydd för cyklar, utökning av laddplatser för elbilar.